График консултации

 

 

ГРАФИК

                                                                    за класни работи

I-ви учебен срок, 2019/2020учебна година

 

 

 

 

Учебни предмети/

Клас

Месец

БЕЛ

Математика

АЕ

РЕ

8 а клас

 

Класна работа

декември

10.12.19

19.12.19

 

 

януари

 

 

06.01.20

 

8 б клас

 

Класна работа

декември

10.12.19

19.12.19

 

 

януари

 

 

06.01.20

 

8 в клас

 

Класна работа

декември

09.12.19

19.12.19

 

 

януари

 

 

08.01.20

 

8 г клас

Класни работи

декември

09.12.19

19.12.19

 

 

януари

 

 

08.01.20

 

9 а клас

Класна работа

декември

09.12.19

19.12.19

12.12.19

 

януари

 

 

 

18.01.20

9 б клас

Класна работа

декември

09.12.19

18.12.19

12.12.19

 

януари

 

 

 

14.01.20

9 в клас

 

декември

10.12.19

18.12.19

13.12.19

 

януари

 

 

 

15.01.20

9 г клас

 

декември

05.12.19

18.12.19

12.12.19

 

януари

 

 

 

18.01.20

10 а клас

Класна работа

декември

04.12.19

18.12.19

 

 

януари

 

 

07.01.20

20.01.20

10 б клас

Класна работа

декември

04.12.19

19.12.19

 

 

 

януари

 

 

07.01.20

23.01.20

10 в клас

Класна работа

декември

05.12.19

19.12.19

 

 

януари

 

 

07.01.20

20.01.20

10 г клас

Класна работа

декември

03.12.19

19.12.19

 

 

януари

 

 

07.01.20

23.01.20

11 а клас

Класна работа

декември

05.12.19

13.12.19

18.12.19

 

януари

 

 

 

 

11 б клас

Класна работа

декември

11.12.19

13.12.19

16.12.19

 

януари

 

 

 

 

11 в клас

Класна работа

декември

05.12.19

13.12.19

16.12.19

 

януари

 

 

 

 

      11 г клас

Класна работа

декември

11.12.19

13.12.19

17.12.19

 

 

януари

 

 

 

 

12 а клас

Класна работа

декември

13.12.19

18.12.19

 

 

януари

 

 

 

 

12 б клас

Класна работа

декември

13.12.19

18.12.19

 

 

 

 

 

 

 

       12 в клас

Класна работа

декември

13.12.19

18.12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни и/или контролни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите.

 

 

 

ЗАПОВЕД №…………………….

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и  чл. 20, ал.2 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

График за класни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година.

 

 

 

Приложение: График за класни работи – втори срок 19/20г.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

Директор:

            Димитър Бонев

 

Утвръдил, Директор:

Димитър Бонев

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

26.09.2018 г. от 17:30 часа – за всички 8 до 12 класове

Дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и други нормативни документи;
 2. Запознаване с преподавателския екип;
 3. Дневен и пропусквателен режим на училището;
 4. Новият учебен план – само за 8, 9 и 10 клас;
 5. Ваканции и неучебни дни

 

  

07.02.2019  от 17:30 часа – 8 до 12 клас

Дневен ред:

 1. Отчет за работата през 1-ви срок;
 2. Насоки за подобряване резултатите през 2-ри срок;
 3. Дисциплина на учениците;

 

25.04.2018 г. от 17:30 часа – само за 12 клас

Дневен ред:

 1. Дейности и насоки във връзка с предстоящите ДЗИ и ДКИ.
 2. Завършване на 12 клас – проблеми, честване на 24.05.2020г.

 

График на родителските срещи за учебната 2019 / 2020 година

 1. На 18.09.2019 година (сряда) родителска среща за 1. клас от 17:00 часа и  за 8. клас с обща част в актовата зала от 18:00 часа;
 2. На 25.09.2019 година (сряда) родителска среща за 2. клас от 17:00 часа, за 3. клас от 18:30 часа, за 5. клас от 18:00 часа с обща част и за всички останали класове от I смяна от 19:00 часа (без 1. и 8. класове);
 3. На 26.09.2019 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (за 4. клас от 18:30 часа);
 4. На 30.10.2019 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 5. На 03.12.2019 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 6. На 04.12.2019 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа);
 7. На 12.02.2020 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 8. На 05.03.2020 година (четвъртък) родителска среща за 12. клас от 18:30 часа в актовата зала за ДЗИ;
 9. На 24.03.2020 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа );
 10. На 25.03.2020 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 11. На 28.05.2020 година (четвъртък) родителска среща за 7. клас с обща част в актовата зала от 18:30 часа за НВО.

от ръководството

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИХТИМАН

 

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Учител

Ден

Час

1.

Росица Димитрова

Сряда

13,40-14,25

2.

Екатерина Белишка

Петък  

13,40-14,25

3.

Валентин Балджийски

Понеделник

13,40-14,25

4.

Диана Кьосева

Понеделник

13,40-14,25

5.

Антонина Медарова

Четвъртък

13,40-14,25

6.

Йорданка Бонева

Петък

14,30-15,20

7.

Йорданка Борисова

Четвъртък

13,40-14,25

8.

Петя Рангелова

Вторник

13,40-14,25

9.

Гергана Велкова

Сряда

13,40-14,25

10.

Анелия Делиева

Понеделник

13,40-14,25

11.

Светломир Ангелов

Петък

14,30-15,20

12.

Венета Ненова

Четвъртък  

14,30-15,20

13.

Наталия Стойчева

Четвъртък

13,40-14,25

14.

Йорданка Коларова

Вторник

13,40-14,25

15.

Надежда Реулкова

Четвъртък

14,30-15,20

16.

Лилия Илиева

Вторник

12,45-13,30

17.

Таня Карамишева

Вторник

13,40-14,25

18.

Елена Додова

Понеделник

14,30-15,20

19.

Георги Коцев

Вторник

14,30-15,20

20.

Иван Спасов

Сряда

13,40-14,25

21.

Христо Гаджев

Четвъртък

14,30-15,20

22.

Ивелина Йорданова

Понеделник

13,40-14,25

23.

Цвета Минкина

Четвъртък

13,40-14,25

24.

Йорданка Медарова

Четвъртък

12,45-13,30

25.

Иван Йорданов

Сряда

13,40-14,25

26.

Димитър Бонев

Сряда

14,30-15,20

27.

Силвия Баташка

Сряда

14,30-15,20

28.

Огнян Проданов

Вторник

14,35-15,20

29.

Веселина Лазарова

Сряда

14,35-15,20

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИХТИМАН

 

ЗАПОВЕД № …………………………..

 

                 На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл. 18, ал.2 от Наредба за приобщаващо образование

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

                 График за консултации на педагогическите специалисти за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година.

 

                 Приложение: График за консултации за ПЪРВИ срок – 19/20 г.

 

                 Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

 

 

 

Директор:

                 Димитър Бонев