График консултации

ГРАФИК

                                                                    за класни работи

I-ви учебен срок, 2020/2021учебна година

 

Учебни предмети/

Клас

Месец

БЕЛ

Математика

АЕ

РЕ

8 а клас

 

Класна работа

декември

09.12.20г.

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

14.01.21г.

 

8 б клас

 

Класна работа

декември

09.12.20г.

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

14.01.21г.

 

8 в клас

 

Класна работа

декември

09.12.20г.

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

14.01.21г.

 

8 г клас

Класни работи

декември

09.12.20г.

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

18.01.21г.

 

9 а клас

Класна работа

декември

10.12.20г.

 

 

21.12.20г.

януари

 

15.01.21г.

13.01.21г.

 

9 б клас

Класна работа

декември

10.12.20г.

 

 

21.12.20г.

януари

 

15.01.21г.

13.01.21г.

 

9 в клас

Класна работа

декември

08.12.20г.

 

 

18.12.20г.

януари

 

15.01.21г.

14.01.21г.

 

9 г клас

Класна работа

декември

08.12.20г.

 

 

17.12.20г.

януари

 

15.01.21г.

13.01.21г.

 

10 а клас

Класна работа

декември

11.12.20г.

 

 

15.12.20г.

януари

 

10.01.21г.

13.01.21г.

 

10 б клас

Класна работа

декември

16.12.20г.

 

 

18.12.20г.

 

януари

 

10.01.21г.

13.01.21

 

10 в клас

Класна работа

декември

11.12.20г.

 

 

17.12.20г.

януари

 

10.01.21г.

12.01.21г.

 

10 г клас

Класна работа

декември

11.12.20г.

 

 

18.12.20г.

януари

 

11.01.21г.

13.01.21г.

 

11 а клас

Класна работа

декември

16.12.20г.

 

 

17.12.20г.

януари

 

14.01.21г.

 

 

11 б клас

Класна работа

декември

17.12.20г.

 

 

22.12.20г.

януари

 

14.01.21г.

 

 

11 в клас

Класна работа

декември

17.12.20г.

 

 

21.12.20г.

януари

 

14.01.21г.

 

 

      11 г клас

Класна работа

декември

17.12.21г.

 

 

16.12.20г.

 

януари

 

14.01.21г.

 

 

12 а клас

Класна работа

декември

14.12.20г.

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

 

 

12 б клас

Класна работа

декември

15.12.20г.

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

 

 

       12 в клас

Класна работа

декември

07.12.20г

 

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

 

 

       12 г клас

Класна работа

декември

15.12.20г.

 

 

 

 

януари

 

15.01.21г.

 

 

 

 

Класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни и/или контролни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите.

 

 

 

ЗАПОВЕД №…………………….

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и  чл. 20, ал.2 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

График за класни работи за първи срок на учебната 2020/2021 година.

 

 

 

Приложение: График за класни работи – първи срок 20/21г.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Радослава Ангелова- ЗДУД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

 

Директор:

            Силвия Баташка

 

Утвръдил, Директор:

Димитър Бонев

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

26.09.2018 г. от 17:30 часа – за всички 8 до 12 класове

Дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и други нормативни документи;
 2. Запознаване с преподавателския екип;
 3. Дневен и пропусквателен режим на училището;
 4. Новият учебен план – само за 8, 9 и 10 клас;
 5. Ваканции и неучебни дни

 

  

07.02.2019  от 17:30 часа – 8 до 12 клас

Дневен ред:

 1. Отчет за работата през 1-ви срок;
 2. Насоки за подобряване резултатите през 2-ри срок;
 3. Дисциплина на учениците;

 

25.04.2018 г. от 17:30 часа – само за 12 клас

Дневен ред:

 1. Дейности и насоки във връзка с предстоящите ДЗИ и ДКИ.
 2. Завършване на 12 клас – проблеми, честване на 24.05.2020г.

 

График на родителските срещи за учебната 2019 / 2020 година

 1. На 18.09.2019 година (сряда) родителска среща за 1. клас от 17:00 часа и  за 8. клас с обща част в актовата зала от 18:00 часа;
 2. На 25.09.2019 година (сряда) родителска среща за 2. клас от 17:00 часа, за 3. клас от 18:30 часа, за 5. клас от 18:00 часа с обща част и за всички останали класове от I смяна от 19:00 часа (без 1. и 8. класове);
 3. На 26.09.2019 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (за 4. клас от 18:30 часа);
 4. На 30.10.2019 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 5. На 03.12.2019 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 6. На 04.12.2019 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа);
 7. На 12.02.2020 година (сряда) родителска среща за 8. клас от 19:00 часа;
 8. На 05.03.2020 година (четвъртък) родителска среща за 12. клас от 18:30 часа в актовата зала за ДЗИ;
 9. На 24.03.2020 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна от 19:00 часа (1. клас от 17:00 часа, 4. клас от 18:30 часа );
 10. На 25.03.2020 година (сряда) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (2. клас от 17:00 часа, 3. клас от 18:30 часа);
 11. На 28.05.2020 година (четвъртък) родителска среща за 7. клас с обща част в актовата зала от 18:30 часа за НВО.

от ръководството

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИХТИМАН

 

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Учител

Ден

Час

1.

Росица Димитрова

Сряда

13,40-14,25

2.

Екатерина Белишка

Вторник

13,40-14,25

3.

Валентин Балджийски

Сряда

14,35-15,20

4.

Диана Кьосева

Петък

14,35-15,20

5.

Антонина Попова

Сряда

13,40-14,25

6.

Йорданка Бонева

Сряда

14,35-15,20

7.

Йорданка Борисова

Вторник

13,40-14,25

8.

Петя Рангелова

Понеделник

14,35-15,20

9.

Кристина Илиева

Сряда

13,40-14,25

10.

Анелия Делиева

Понеделник

14,35-15,20

11.

Светломир Ангелов

Понеделник

14,35-15,20

12.

Венета Ненова

Вторник

14,35-15,20

13.

Наталия Стойчева

Сряда

12,45-13,30

14.

Йорданка Коларова

Сряда

13,40-14,25

15.

Надежда Реулкова

Сряда

14,35-15,20

16.

Лилия Илиева

Сряда

14,35-15,20

17.

Таня Карамишева

Понеделник

14,35-15,20

18.

Елена Додова

Петък

14,35-15,20

19.

Иван Спасов

Понеделник

14,35-15,20

20.

Христо Гаджев

Сряда

13,40-14,25

21.

Ивелина Йорданова

Сряда

13,40-14,25

22.

Цвета Минкина

Четвъртък

14,35-15,20

23.

Йорданка Медарова

Петък

14,35-15,20

24.

Иван Йорданов

Понеделник

13,40-14,25

25.

Румяна Иванова

Сряда

14,35-15,20

26.

Лина Танкишева

Понеделник

14,35-15,20

27.

Веселина Лазарова

Четвъртък

14,35-15,20

28.

Мария Корбанколева

Вторник

14,35-15,20

29.

Силвия Баташка

Понеделник

14,35-15,20

30.

Радослава Ангелова

Вторник

14,35-15,20

31.

Светлана Юрукова

Сряда

14,35-15,20

 

 

 

 

                

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИХТИМАН

 

ЗАПОВЕД № …………………………..

 

                 На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл. 18, ал.2 от Наредба за приобщаващо образование

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

                 График за консултации на педагогическите специалисти за ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година.

 

                 Приложение: График за консултации за ПЪРВИ срок – 20/21 г.

 

                 Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

 

 

 

Директор:

                 Силвия Баташка