Новини

Новини

Графика на учебното време за 2016/2017 г.:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна за І – ХІ клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна за ХІІ клас

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за І – ХІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни

07.11.2017 г. ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г. втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

3. Начало на втория учебен срок

09.02.2017 г. за І – ХІ клас

07.02.2017 г. за ХII клас

4. Край на втория учебен срок

15.05.2017 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г. ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

9 април 2014 г., гр. Ихтиман

Професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Ихтиман обявява процедура с пиблична покана за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на услуги за осигуряване на публичност и организиране на събития и обучения” с краен срок за получаване на оферти 15 април 2014 г., 16.30 часа. Процедурата е във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-4.3.05 – 0065 „Кроячната на бъдещата професия”, финансиран по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” на ОП Развитие на човешките ресурси.