Прием

ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. ИХТИМАН, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №174

ТЕЛ.: 0724/82535, E-MAIL: pg_ihtiman@abv.bg

Утвърждавам на основание Заповед №395 от 30.03.2018г. и след становище на Обществен съвет на ПГ „Васил Левски“

Директор:                                      

                     Сл. Оташлийска

ПРИЕМ ЗА 2018-2019г. СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 

Код

Професия/специалност

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

345120 ИКОНОМИСТ       

3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

дневна

5

26

621080 МОНТЬОР НА СЕЛСКО СТОПАНСКА ТЕХНИКА            

6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

дневна

5

26

840070 ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

8400701 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ  ТРАНСПОРТ

дневна

5

26

840070 ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

8400701 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ  ТРАНСПОРТ

дневна

5

26